Политика за съхранение на лични данни

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни,  е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Катя Маринова, собственик на интернет сайта: http://trans-ego.com/, и всеки един от ползвателите на тази страница,

Моля прочетете Условията за поверителност внимателно преди да използвате Сайта, тъй като те ви предоставят информация как ще бъдат обработвани личните данни. С използването на Сайта показвате съгласие с тях. В случай че не приемате съдържанието им, не използвайте Сайта.

Данни за администратора: Катя Маринова

Адрес: гр. Бургас, пл. „Ст. Стамболов” №120, ет.3

Телефон: +359 888306058
E-mail:kati_marinova@abv.bg

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15
Тел.: 02/940 20 46
Факс: 02/940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Обхват на събираните и съхранявани лични данни

Администраторът обработва данни на  потребителите на сайта, използвали формата за контакти

Име и електронна поща. Не се събират, съхраняват и обработват данни за расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние. Моля, да не посочвате подобна информация във Вашето съобщение!

Цели, за които се обработват данните

Вашите лични данни- име и имейл се използват само  за да Ви предоставям информация, която сте поискали или за която изрично сте се съгласили да получите от мен, за новини и събития, които се организират. Не събирам  лични данни, извън горепосочените цели.

В случаите, в които сте ми предоставили своите име и имейл, за да получавате информация и новини от мен, и за други маркетингови цели, можете да се отпишете във всеки момент, като отговорите с текст „не желая да получавам съобщения“ на електронното ми съобщение или като изпратите нарочно e-mail съобщение до  kati_marinova@abv.bg , или на тел.: 0888306058

Няма да предоставям, нито ще споделям за маркетингови цели Вашата информация с трети лица.

Условия за поверителност

Пазя Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ме уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от мен. След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ги унищожавам.

Вие имате избор дали да получавате информация от мен или не.
Можем да се свързваме свободно, когато и доколкото това е необходимо за предоставяне на нова информация, пряко свързана темите, които са в сайта или в отговор на Ваше запитване.

Няма да се свързвам с Вас за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ми дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случаите, в които сте ми предоставили информация, за да получавате информация за посочените в Общите условия  цели, можете да се отпишете във всеки момент като отговорите с текст „не желая да получавам съобщения“ на електронното ми съобщение, или като изпратите нарочно e-mail съобщение до  kati_marinova@abv.bg , или на тел.: 0888306058

Вие имате право по всяко време да поискате от мен:

  •  Достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на сайта: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни; какви категории са те; целите на това обработване; получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват и техния източник.
  • Коригиране на информация, която сте заявили, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адреса си, и/или каквато и да е друга информация=
  • Заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване  на лични данни се извършва като изпратите писмено заявление, което съдържа:

  1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
  2. Описание на искането;
  3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
  4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
  5. Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.
Заявлението се изпраща на email: kati_marinova@abv.bg  Ще изпълня искането Ви, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка. Вие ще бъдете уведомени за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона.

Когато сте предоставили лична информация, предприемам действия да осигуря тя да бъде обработвана по сигурен начин и да бъде защитена.

Уебсайтът може да съдържа линкове към други уебсайтове.  Условията  за поверителност се прилагат само за този сайт така, че Ви насърчавам да прочетете изявленията за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.